Realist Makina Yandex.Metrika counter
 •      
 • Telefon: +90 212 689 0045
 • Firma Adresimiz
 • Osmangazi Mh. Gazi Cd. No:11/7
  Esenyurt/İstanbul/Türkiye
 • E-Mail Adresimiz
 • info@realistmakina.com
 • Çalışma Saatlerimiz
 • PZT-CUM: 8:00-18:00
  CMT: 8:00-12:30


KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz, Osmangazi Mh. Gazi Cd. No:11/7 Kıraç-İstanbul adresinde yerleşik; Realist Makina Şirketi (“Veri Sorumlusu”) tarafından Kişisel Verilerin elde bulundurulması, saklanması ve İşlenmesi hakkında hususlara ilişkin olarak Siz Sayın Muhatabın bilgilendirilmesi amacı ile kaleme alınan işbu Aydınlatma Metninin detaylı olarak okunması ve incelemesi gerekmektedir. İncelemenin ardından var ise sorularınızı metin sonunda yer alan iletişim adreslerini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafınızdan elde edilen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2’da belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasına dair aşağıda belirtilen hususlara ilişkin açık rızanızın alınması gerekmektedir.
Tarafımıza iş başvurusu sırasında iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi, Başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi, Aday personel bildirimlerinin yapılması, Aday verilerinin mülakat sürecine daveti ve süreçte değerlendirilmesi, Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi, Adayların başvuruya konu pozisyon bakımından yeterliliğinin denetlenmesi, Adayların göstermiş olduğu referans bilgilerinin teyidi, Adayın çalışma pozisyonuna uygunluğun denetlenebilmesi amacı ile eğitim, diploma, seminer vb. verilerinin kullanılması ve incelenmesi, Personel adaylarının alım sürecinde karşılaştırılması, Aday tarafından alım sürecinde iş teklifi yapılabilmesi için ücretin belirlenebilmesi, var ise Aday’ın başvuru yaptığı pozisyon dışında şirketimiz bünyesinde başkaca bir pozisyon bakımından değerlendirilmesi, İş sözleşmesinin kurulmasından önce iş koşullarına uygunluğunuzun denetlenmesi, işe alım kararının verilmesi, İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, iş sözleşmesi bağlamında sözleşmenin kurulması ile diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, iş görüşmesine çağırılmanız ve görüşme aşamasında işyerinin izlenebilmesi ve işyeri güvenliğinin fiziki ve elektronik ortamda sağlanabilmesi amaçları ile elde bulundurulacak, saklanacak ve işlenecektir.
Aday’ın başvurduğu pozisyon bakımından gerekli olması halinde ayrıca Siz Sayın Muhataptan kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri niteliğinde daha detaylı bilgi ve veri talep edilebilecektir. Şirketimiz bünyesinde çalışmak için iş başvurusu gerçekleştirmeden önce, KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilebilecek kanunun 6. Maddesinde yer verilmiş olan; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” Tanımına uygun herhangi bir veriyi tarafımızla iş başvurusu sırasında paylaşmamanız gerektiğini önemle hatırlatmamız gerekmektedir. İş başvurusu aşamasında bu bilgiler değerlendirmeye esas alınmayacak olup, verilerinize başvuru esnasında tarafımıza ilettiğiniz özgeçmişlerinizde yer vermemeniz gerekmektedir. Bu bilgiler şirketimiz tarafından talep edilmemekle birlikte bu yönde bir verinin rızamız hilafına tarafımıza iletildiğinin tespiti halinde özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli veri olarak değerlendirilebilecek tüm veriler derhal imha edilecektir ve bu hususta tüm sorumluluk Siz Sayın Muhataba ait olacaktır. Şirketimiz tarafından işin ve pozisyonun gereği olarak özel nitelikli bir verinin elde bulundurulması ve işlenmesine gerek görülmesi halinde, buna ilişkin bilgilendirme gerekçeli olarak Siz Sayın Muhataba yapılarak, usulüne uygun rızanızın olduğunun tespiti halinde bu veriler ayrıca talep edilebilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına bu aşamada tarafımıza yukarıda tanımına yer verilen özel nitelikte bir kişisel veriye başvuru metinleri ve özgeçmişlerinizde yer verilmemesi gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen bilgiler kapsamında mevcut her türlü kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından elde bulundurulabilecek olup, üçüncü kişilere, yurt içi ve yurtdışı iş ortaklarına, çözüm ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kurumsal, ticari ve veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kurumumuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere, şirketimizin tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili verileri talep ve elde etme izni verilmiş olan kişi ve kurumlarla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. ŞİRKETİMİZ, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dahil tüm süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. İş başvurunuzun başvuru yapılan pozisyon için kabul görmemesi halinde, ayrıca başka bir pozisyonda açık olması halinde Siz Sayın Muhataba teklif sunulabilmesi için ayrıca saklanabilecektir. Kişisel Veri Sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız; Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz tarafından talebin niteliğine göre talebiniz mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Osmangazi Mh. Gazi Cd. No:11/7 Kıraç-İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, kurumumuz tarafından masraf yapılmasının gerekmesi halinde, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizi; şirketimize bizzat elden iletebilir, veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Yukarıda yer verilen bilgiler bakımından daha detaylı bilgi almayı istemeniz halinde detaylı bilgilendirme için bizlere +90 212 689 0045 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metnini yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde yapılan bilgilendirme ve Aydınlatmanın geçerli olduğunu kabul ediyorum.